ATENCIÓ AL CLIENT 973 14 23 95
ENVIAMENT VARIABLE SEGONS PES

Codi ètic i bones pràctiques

Títol I.- El codi ètic com a objectiu de compliment normatiu

Art. 1.- Naturalesa Jurídica 

D’acord amb l’article 1 dels nostres Estatuts Socials, la COOPERATIVA està subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya vigents en cada moment i en particular als arts. 311.1 d) i concordants del Codi Civil de Catalunya, i per les disposicions que es dictin en el seu desenvolupament pels Estatuts Socials, pels Reglaments de Règim Intern i pels acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i altes òrgans competents.

El Codi Ètic és acordat i aprovat pel Consell Rector en sessió del dia 6 de novembre de 2023, d’acord amb el que preveuen els Estatuts i es ratificat en Assemblea General Ordinària de data 13 de desembre de 2023. En conseqüència, constitueix un instrument normatiu d’obligat compliment, tant a nivell intern (Consell Rector, socis i persones treballadores) com amb les seves relacions amb tercers, i pretén configurar les directrius bàsiques d’actuació corporativa.

Art. 2.- Destinataris i subjectes obligats

Són destinataris del present Codi Ètic tots aquells subjectes (d’ara endavant, també “integrants”) que formen part de l’entorn de la COOPERATIVA (socis, el Consell Rector, les persones treballadores i els tercers amb els quals la COOPERATIVA té relació contractual o extracontractual, ja sigui una entitat pública com privada).

Tenen especial responsabilitat tots els membres del Consell Rector i l’Alta Direcció (director general/gerent i els caps d’unitats), que tindran l’obligació de complir i la responsabilitat de fer complir els mandats que aquest Codi Ètic conté, transmetent-los a la resta de persones treballadores de l’organització.

El nostre compromís amb el Codi Ètic no serà possible si els nostres socis no el fan seu, per tant, els socis de la COOPERATIVA s’adhereixen als valors ètics i principis d’aquest codi, tant en la seva pròpia organització com en les seves relacions amb la COOPERATIVA.

El Codi Ètic és de compliment obligat i ha de ser acceptat de forma expressa per cadascun dels seus destinataris, per aquest motiu serà objecte de divulgació. Especialment a les persones treballadores de la COOPERATIVA, i que estaran obligades a assistir a les sessions formatives que a aquest efecte programi l’entitat. El Consell Rector i l’Alta Direcció participaran en els programes de formació i, així mateix, han de posar tots els mitjans necessaris per difondre els valors i els principis de la COOPERATIVA i fer complir les pautes de conducta que conté aquest Codi Ètic a la resta d’integrants.

Cap integrant de l’entitat, independentment del seu nivell o posició, està autoritzat a sol·licitar a un empleat/da o persona vinculada a la COOPERATIVA, que contravingui el que estableix aquest Codi Ètic, i ningú no pot justificar la seva conducta emparant-se en una ordre d’un superior o en el desconeixement del mateix.

Títol II.-  Els valors

Art. 3.- Els nostres valors ètics

Són valors ètics de respecte obligat per part dels integrants de la COOPERATIVA els següents:

 1. El respecte de la legalitat, als Drets Humans i Laborals internacionalment reconeguts.
 2. El foment i la promoció de la intercooperació per impulsar aliances estratègiques, tant a nivell nacional com internacional, per donar resposta als reptes del sector agrari, la seva sostenibilitat i el seu procés de transformació continu.
 3. El respecte als valors cooperatius com ara la independència, l’autoajuda, l’autoresposabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat i les persones i la solidaritat com a base del creixement econòmic.
 4. Som una organització sense finalitat de lucre, per tant, fem nostres els valors de l’economia social i solidària, com ara, prioritzar la persona, l’objecte social, el interès general i el bé comú per sobre del capital; les persones i la solidaritat com a pilars del creixement econòmic.
 5. Fomentem la igualtat de gènere, la generació d’ocupació estable i l’equitat salarial, i l’arrelament territorial.
 6. El respecte a les persones, evitant qualsevol tipus d’assetjament, intimidació, abús o manca de respecte, i és intolerable qualsevol tipus d’agressió física o verbal.
 7. Promoure i fer possible, en tot moment, un clima positiu a la feina. Posar en valor la dignificació del treball com a mitjà perquè la persona se senti capaç, útil, necessària, autosuficient i amb un sentit de pertinença a la COOPERATIVA. Treballar des de la confiança, el respecte, l’empatia, l’autonomia, la transparència, la participació, la igualtat d’oportunitats i la promoció; la col·laboració en equips es configura com una oportunitat de creixement personal i professional. 
 8. La responsabilitat i prudència en les actuacions de totes les persones que formen part de la COOPERATIVA es traduirà en el seguiment escrupolós dels procediments interns establers i en el compliment de la normativa legal o interna relacionada amb l’activitat exercida, en el compliment de facilitar capacitació i formació perquè les persones treballadores millorin contínuament en el desenvolupament de la seva activitat.
 9. La potenciació en la innovació i l’eficiència dels processos de l’entitat, per tal de donar millor servei als nostres socis.
 10. La transparència  e imparcialitat en la presa de qualsevol mena de decisió.
 11. La bona imatge i reputació corporativa que els socis i les persones treballadores han de considerar en l’exercici de la seva activitat. La imatge i la reputació corporativa són els actius més valuosos per preservar la confiança dels socis, clients, treballadors, proveïdors, autoritats i de la societat en general.
 12. La COOPERATIVA es compromet a treballar per la sostenibilitat econòmica i social dels socis, així com vetllar pel respecte del medi ambient i treballar per a minimitzar el impacte medioambiental en totes les seves activitats, entre les quals, la promoció de la transició energètica, productiva i de consum, per revertir l’emergència climàtica.

El Consell Rector i els directius de l’entitat seran model de referència en el seu comportament i nivell de compliment del Codi.

Títol III. Els nostres compromisos

Art. 4.- Compliment de la legislació aplicable i de la normativa interna 

Els subjectes destinataris del Codi Ètic, d’acord amb la seva activitat en relació amb la COOPERATIVA, es comprometen a complir:

 • L’ordenament jurídic
 • El Codi Ètic
 • Els Estatuts Socials
 • Els reglaments de règim intern i els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i altres òrgans competents
 • Els procediments interns de la COOPERATIVA

Així mateix, tots ells, es comprometen a informar de qualsevol incompliment que detectin en l’exercici de les seves funcions.

La COOPERATIVA posarà els mitjans necessaris perquè tots els destinataris del Codi Ètic coneguin la normativa externa e interna rellevant per a les funcions que exerceixin.

Art. 5.- Principis i polítiques que han de regir la nostra activitat i les nostres relacions

5.1. Relacions laborals

La COOPERATIVA es compromet a complir estrictament la normativa laboral i garanteix a totes les seves persones treballadores un tracte igual i no discriminatori amb independència de la raça, el color, la religió, el sexe, el gènere i l’orientació sexual, nacionalitat, edat, situació d’embaràs, grau de discapacitat i altres circumstàncies protegides legalment. Igualment la nostra organització té un compromís ferm amb les polítiques d’igualtat de gènere i rebutja qualsevol manifestació d’assetjament a la feina, així com qualsevol comportament violent o ofensiu envers els drets i la dignitat de les persones.

Pel que fa a la protecció de la salut i de la integritat física, la COOPERATIVA concedeix la màxima importància a la protecció de la integritat física i de la salut de les persones i a la prevenció de qualsevol tipus de risc per a elles en el lloc de treball. La COOPERATIVA vetllarà per un entorn segur de treball, complint la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral. Complirà en tot moment les lleis que siguin aplicables i posarà en marxa una política integral de prevenció de riscos laborals adequada a l’activitat de l’empresa. 

Pel que fa a la política de contractació i ascensos, la COOPERATIVA es regeix pels principis d’igualtat d’oportunitats i aptitud professional. Es garanteix la igualtat d’oportunitats i s’adquireix el compromís de posar els mitjans per ajudar a les persones treballadores de l’organització a desenvolupar-se professionalment i personalment.

5.2. Política de conciliació

L’organització contrau amb les persones treballadores el compromís de promoure la millora de la qualitat de vida i la de les seves famílies, per això es fomenten mesures dirigides a conciliar els requeriments del treball amb les necessitats de la vida personal i familiar. És la nostra voluntat promocionar la conciliació de vida familiar i laboral, per afavorir un desenvolupament professional adequat.

5.3. Conflicte d’interessos

Es respectarà la normativa vigent, especialment l’article 64 de la Llei de cooperatives. S’estableix el principi de no emprar parents de persones treballadores, persones directives o altres integrants de l’empresa sense la justificació oportuna i l’acreditació de la capacitació i els requeriments del lloc a cobrir i es prohibeix el favoritisme o el benefici dels uns en perjudici dels altres. En cap cas no es prendran decisions arbitràries i sense justificació raonable.

De manera general, dins de l’organització, tots els destinataris del Codi Ètic ens comprometem a evitar situacions que suposin un conflicte d’interessos personals amb els de l’entitat. En aquest sentit, les persones no es podran valer del seu rang o funció a la COOPERATIVA, o valdre’s dels béns de la COOPERATIVA, per obtenir avantatges i oportunitat de negoci particulars, ni per a tercers.

La COOPERATIVA considera que la relació amb les persones treballadores i els seus socis es fonamenta en la lleialtat que neix d’uns interessos comuns. Es respectarà la participació de les persones treballadores i dels seus socis en altres activitats alienes a la COOPERATIVA, sempre que siguin legals i no entrin en col·lisió amb les seves responsabilitats com a persones treballadores o amb els compromisos estatutaris amb les entitats sòcies de l’entitat. 

5.4. El Mercat

La COOPERATIVA i cadascun dels seus integrants es comprometen al compliment de la normativa sobre competència, evitant qualsevol actuació que la limiti, condicioni o restringeixi.

La política de serveis i els preus s’establiran de manera justa i mai no seran acordats amb altres agents i/o competidors per tal de limitar la lliure competència.

La COOPERATIVA i cadascun dels seus integrants vetllaran per oferir una informació veraç en les activitats de serveis i promoció de l’entitat, sense que es permeti oferir informació falsa als socis i/o altres entitats que, en les seves relacions amb la COOPERATIVA, pugui induir-los a error, actuant sempre de manera lleial.

Es rebutjarà la informació de competidors que pogués arribar a la COOPERATIVA vulnerant-ne la confidencialitat i es vetllarà per la seguretat dels mitjans de pagament, la protecció de dades i la prevenció del frau.

5.5. Relacions amb proveïdors/res

L’ètica i el respecte presidiran les relacions amb els/les proveïdors/res, els/les quals seran seleccionats/des d’acord amb criteris objectius i transparents. El respecte al Codi Ètic formarà part dels criteris utilitzats a l’hora de seleccionar un/a proveïdor/a i, amb aquesta finalitat, el Codi Ètic es pot incorporar com un annex al contracte. La seva inobservança podrà ser causa de resolució del mateix. 

No es contractarà amb cap proveïdor/a que no respecti o s’adhereixi als valors ètics i principis d’aquest codi, tant en seu de la pròpia organització com en les relacions amb la COOPERATIVA. 

Es respectaran escrupolosament els procediments interns en matèria de compres, justificant-se les decisions i conservant-se la documentació relacionada per a la possible fiscalització interna o externa i es posarà especial diligència en la protecció de la informació confidencial dels/de les proveïdors/res.

Els integrants de la COOPERATIVA s’abstindran de promoure, facilitar, participar o encobrir cap mena de pràctica corrupta i, per tant, no es poden oferir, prometre o acceptar regals, objectes, serveis, prestacions o favors per aconseguir favoritismes en qualsevol tipus de relació amb els/les proveïdors/res.

5.6. Relacions amb institucions, autoritats, funcionaris

La normativa nacional i internacional per a la prevenció de la corrupció i el suborn presidiran les relacions dels integrants de la COOPERATIVA amb les autoritats, institucions i funcionariat públic. Qualsevol relació amb governs, autoritats, institucions i partits polítics estarà fonamentada en els principis de legalitat i de neutralitat.

Qualsevol decisió presa en aquest àmbit haurà de respectar la política de presa de decisions de la COOPERATIVA, d’acord amb la Llei de cooperatives i els Estatuts Socials, i quedarà documentada de manera que en permeti el possible control intern i extern.

Els integrants de la COOPERATIVA s’han d’abstenir de promoure, facilitat, participar o encobrir qualsevol tipus de pràctica corrupta, i per tant les seves relacions amb institucions, autoritats, funcionariat, estaran basades en l’honestedat, la transparència, la idoneïtat i la lleialtat.

5.7. Regals, comissions o retribucions de terceres persones

Donar o rebre regals i invitacions a activitats lúdiques pot afectar l’objectivitat i el criteri, i a més pot infringir l’ordenament jurídic, en especial la normativa aplicable contra la corrupció i el suborn, per tant, tot integrant de la COOPERATIVA serà molt diligent en aquesta matèria.

Per cap concepte, en les nostres relacions amb l’Administració Pública es podrà lliurar, oferir o rebre donacions, regals, préstecs o aportacions de cap mena.

Això es fa extensible a les nostres relacions amb partits polítics o persones candidates a càrrecs públics.

No es podrà lliurar, oferir o rebre donacions, regals, préstecs o aportacions de proveïdors/res, clients/tes i socis de COOPERATIVA. En aquells supòsits què, degudament justificat, calgui acceptar obsequis de poc valor, el Consell Rector decidirà el seu destí. Els obsequis que excedeixin del valor que en el nostre entorn es considera moderat o raonable d’acord amb la seva finalitat, es podran acceptar en nom de l’entitat, que en serà l’única propietària i la COOPERATIVA sempre el destinarà a fins d’interès cooperatiu i/o social.

5.8. Compromisos a assumir per poder ser beneficiari de subvencions o ajuts de caràcter públic.

 1. a) Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
 2. b) Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

– Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.

– No dur a terme accions que posin en risc l’interès públic.

– Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.

 1. c) En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

– Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte d’interessos.

– No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.

– No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.

– Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

– Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.

5.9. Ús de béns i serveis de la COOPERATIVA

L’eficiència inspirarà l’ús dels bens i els serveis de la COOPERATIVA. Els béns materials i immaterials, i les infraestructures tecnològiques, s’utilitzaran només amb finalitats professionals, de manera responsable, eficient i apropiada a l’entorn de l’activitat i, en tot cas i especialment, es respectarà la normativa sobre propietat intel·lectual.

5.10. Drets de la propietat industrial i intel·lectual

La COOPERATIVA reconeix el seu compromís amb la protecció de drets d’autoria, patents i marques, tant propis com aliens, i exigeix a tots els destinataris del Codi Ètic el mateix compromís. 

Es prestarà una atenció especial a la inclusió de la informació sobre els drets d’autoria en els materials, informació, productes, serveis i qualsevol document de l’organització i/o publicacions de qualsevol tipus o derivades de la relació de la COOPERATIVA amb tercers, per a la seva distribució pública.

5.11. Registre d’operacions i informació

És fonamental assegurar-se que els registres financers i compatibles són complets, exactes i no enganyosos, ja que aquesta informació és la base d’informes, tant interns com externs, adreçats als socis, autoritats administratives, governamentals, reguladores i altres. 

Es mantindrà un registre apropiat dels registres financers i compatibles de la COOPERATIVA i tots els llibres, registres i comptes, incloses les plantilles d’horaris, registres de vendes, factures, rebuts i informes de despeses, han de ser complets, exactes i fiables.

Per verificar el compliment d’aquest Codi Ètic i el compliment normatiu, la COOPERATIVA durà a terme controls interns i externs (Auditories de Comptes) de totes les dades econòmiques i comptables.

5.12. Confidencialitat de la informació

Tots els integrants de la COOPERATIVA estan obligats a protegir la informació i el coneixement generat de en el si de l’entitat, que sigui propietat o titularitat de l’organització o que la custodiï. En conseqüència, s’ha de respectar la confidencialitat i fer-ne un ús d’acord amb la normativa interna de qualsevol dada, informació o document obtingut durant l’exercici del càrrec.

5.13. Conservació de documents i protecció de dades personals.

La COOPERATIVA compleix els requisits legals i reglamentaris que fan referència a la conservació i eliminació de documents i registres. Tot registre es tractarà de manera que permeti assegurar que: 

 1. L’arxiu, emmagatzematge i recuperació de la informació registrada es fa sempre de manera organitzada.
 2. El manteniment dels registres, en el format que sigui , satisfà els requisits legals, fiscals, reglamentaris i operatius.
 3. Els registres i les còpies de seguretat estan protegits. 
 4. La documentació necessària està disponible en cas de seguir-se un procediment judicial.
 5. L’eliminació dels documents que ja no tinguin valor, tant en format imprès com electrònic, es duu a terme de manera adequada i oportuna.

És el nostre compromís vetllar per la protecció de les dades personals. L’accés, el tractament i la transmissió de dades de caràcter personal s’han de fer amb les autoritzacions i les mesures de control establertes a la normativa. En el tractament de les dades personals, s’aplicaran els principis següents que s’ajusten a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, així com a la Llei Orgànica 3/2108 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

 1. Principi de licitud, lleialtat i transparència.
 2. Principi de minimització de dades.
 3. Principi de limitació de termini de conservació.
 4. Principi d’integritat i de confidencialitat.

5.14. Blanqueig de Capital i Finançament del Terrorisme

La COOPERATIVA com a organització sense afany de lucre, pot canalitzar esforços privats orientats a la consecució de finalitats d’interès general. En aquest sentit, l’organització vetllarà perquè no es puguin realitzar en el si de la COOPERATIVA activitats de blanqueig de capital i finançament del terrorisme.

La COOPERATIVA analitza i valora els riscs intrínsecs de les diferents activitats que desenvolupa i, d’acord amb això, desenvolupa controls adequats, intensificant-los en aquelles àrees o projectes amb risc objectivament més alt.

5.15. Compromís mediambiental

La COOPERATIVA es compromet a vetllar pel respecte al medi ambient, a minimitzar el impacte mediambiental en totes les seves activitats i a difondre entre els seus socis i persones empleades la cultura del respecte al medi ambient com a principi de conducta.

Així mateix, la COOPERATIVA es compromet a oferir a les persones empleades un entorn laboral segur i saludable, i a realitzar les operacions de manera que s’asseguri el compliment de la normativa mediambiental, evitant tot efecte negatiu sobre el medi ambient.

Els socis i els empleats de la COOPERATIVA han de conèixer i assumir aquesta política i actuar en tot moment d’acord amb els criteris de respecte i sostenibilitat, així com adoptar hàbits o conductes de bones pràctiques mediambientals i contribuir de manera positiva a l’assoliment dels objectius establerts a la política mediambiental de l’organització.

5.16. Obligació de denunciar

Tots els destinataris del codi estan obligats a denunciar qualsevol irregularitat o indici d’incompliment d’aquests principis i polítiques, dels quals en puguin tenir coneixement en l’exercici de les responsabilitats respectives, preferiblement per mitjà del canal intern d’informació o canal ètic.

Títol IV.- Compliment del codi ètic i la comissió d’ètica

Art. 6.- Compliment del Codi Ètic, Control i Règim Disciplinari

El Comitè d’Ètica és l’òrgan de la COOPERATIVA, amb poders autònoms d’iniciativa i control, que té encomanada la funció de supervisar l’eficàcia dels controls interns de l’organització. Especialment, té encomanades les següents funcions:

 1. Proposar al Consell Rector, per a la seva aprovació, els documents que integren el Codi Ètic, així com les actuacions que, si s’escau, s’hi duguin a terme.
 2. Vigilància del funcionament, l’eficàcia i el compliment del Codi Ètic i del compliment normatiu de l’entitat.
 3. La responsabilitat de la promoció i la coordinació de l’activitat d’implantació, supervisió i control del Codi Ètic i del compliment normatiu de l’entitat.
 4. Impuls de la cultura ètica dins de la COOPERATIVA.
 5. Verificació periòdica del compliment del Codi Ètic i del compliment normatiu de l’entitat i comprovació sobre si els controls existents són suficients i eficaços, i proposar, si escau, mesures complementàries per garantir aquest compliment.
 6. Gestió del Sistema Intern d’Informació.
 7. Investigar i adoptar decisions sobre la continuïtat de les investigacions que es facin sobre la possible comissió d’actes d’incompliment d’aquest Codi Ètic i/o del compliment normatiu.
 8. Proposar al Consell Rector l’adopció de mesures disciplinàries, tant a nivell social com laboral.
 9. Assegurament de la recepció i atenció a tots els reports de desviacions, faltes incorregudes, o incompliment normatiu que es rebi a través de qualsevol mitjà intern o extern.
 10. Anàlisis de modificacions legislatives i altres novetats que puguin afectar el seguiment del compliment normatiu, proposant, si escau, les modificacions oportunes.
 11. Promoció d’accions en matèria de formació i difusió del compliment normatiu. Concretament l’establiment d’un pla de capacitació anual sobre la cultura ètica pel Consell Rector, el personal i el socis.
 12. Elaboració de l’informe davant de les denúncies rellevants que es comuniquen a través del canal intern d’informació, proposant al Consell Rector, si escau, mesures disciplinàries davant de les eventuals violacions del Codi Ètic o de qualsevol incompliment normatiu.

Art. 7.- El Comitè d’Ètica

El Consell Rector designarà un Comitè d’Ètica d’acord amb l’article 31 bis) del Codi Penal, abans del 30 de desembre de 2023.

El Comitè d’Ètica podrà actuar per iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol destinatari del Codi Ètic i reportarà directament al Consell Rector.

Títol V.- Infraccions del codi ètic

Art. 8.- Infraccions del Codi Ètic

8.1.- En cas d’incompliment d’aquest Codi Ètic i dels seus protocols de desenvolupament, així com de qualsevol incompliment normatiu, s’actuarà immediatament d’acord amb el següent:

 1. Si el incompliment és constitutiu de delicte o infracció d’alguna classe, el Consell Rector ha de comunicar immediatament el fet a les autoritats competents.
 2. Si el incompliment és de caràcter extern per part d’algun proveïdor, el Consell Rector ha d’adoptar les mesures adequades i pertinents en relació amb el incompliment contractual.
 3. Amb caràcter social, en cas que el incompliment fos comès per un soci de la COOPERATIVA, el Consell Rector adoptarà les mesures disciplinàries que siguin procedents en l’àmbit estrictament societari, d’acord amb el procediment disciplinari previst en els Estatuts Socials de l’entitat.
 4. Així mateix, amb caràcter laboral, i en cas que el incompliment fos comès per una persona empleada de la COOPERATIVA, el Consell Rector aplicarà el CODI DE CONDUCTA i adoptarà les mesures disciplinàries que siguin procedents en l’àmbit estrictament laboral, atenent al principi de bona fe contractual que vincula a la persona treballadora com la COOPERATIVA.

8.2. El Consell Rector adoptarà mesures disciplinàries quan per part dels obligats per aquest Codi Ètic es cometi qualsevol de les infraccions següents:

 1. El incompliment de qualsevol de les pautes previstes en el Codi Ètic i/o de les polítiques, mesures o procediments establerts en el cos normatiu de l’entitat.
 2. Impedir o dificultar el descobriment de conductes que suposin incompliments d’altres persones treballadores o dels membres dels òrgans socials, o fins i tot del mateix Comitè d’Ètica, d’una infracció per part d’aquests.
 3. Incompliment de l’obligació d’informar per part dels socis, proveïdors/res, persones treballadores i els/les seus/seves superiors/res al Comitè d’Ètica o el deure d’utilitzar el canal d’informació intern, o altres mitjans, per informar de possibles riscos i incompliments per part dels destinataris del Codi Ètic.
 4. Formular denúncies amb coneixement de la seva falsedat o amb temerari menyspreu cap a la veritat.
 5. Qualsevol incompliment dels valors i principis d’aquest Codi Ètic, quan se’n derivin perjudicis greus a la COOPERATIVA, pels destinataris del Codi Ètic, per a terceres persones o pel medi ambient, ja sigui per acció per omissió.

Títol VI.- El sistema intern d’informació

Art.- 9.- Sistema Intern d’Informació.

Qualsevol integrant de l’entitat, així com proveïdors/res i fins i tot terceres persones amb relació laboral amb la COOPERATIVA, han de denunciar, de bona fe i sense por de represàlies, tota irregularitat, incompliment o conducta poc ètica realitzada per un destinatari d’aquest Codi Ètic o qualsevol altra irregularitat detectada en l’organització.

La comunicació es farà anònimament o en la més estricta confidencialitat. En tot cas, es garantirà l’anonimat de les denúncies i es protegirà de possibles conseqüències derivades de la seva interposició.

Les denúncies, si s’escau, es podran fer arribar a la COOPERATIVA a través del Canal Intern d’Informació habilitat a la pàgina web oficial de la COOPERATIVA (https://laborgenca.cat/canal-de-denuncies/) o coreu postal a Passeig del Terrall, s/n, 25400 Les Borges Blanques.

Les denúncies de mala fe, coneixent la seva falsedat o amb el propòsit de perjudicar a qualsevol destinatari del Codi Ètic, seran objecte de sanció per infracció del Codi Ètic, sens perjudici de l’eventual responsabilitat penal per la possible comissió d’un delicte d’injúries o calúmnies, o la responsabilitat civil per la lesió al dret a l’honor.

Títol VII.- Difusió i aplicació del codi ètic

Art.- 10.- La difusió i l’aplicació del Codi

Totes les persones que formen part de l’organització de la COOPERATIVA tenen la obligació de conèixer i aplicar aquest Codi Ètic i hi estan obligades especialment les persones membres del Consell Rector, les quals exigiran als socis, a la Direcció General i als responsables de Departaments, la seva aplicació, difusió, compliment i execució.

Igualment, les disposicions del present Codi Ètic es donen a conèixer a totes les persones proveïdores de béns o serveis que tinguin relacions amb l’entitat, i la seva observança o adhesió s’incorporarà com a clàusula contractual.

El Codi Ètic es posarà a disposició de tots els destinataris i romandrà publicat en lloc de lliure accés. El Codi Ètic serà objecte d’accions de comunicació, formació sensibilització per a la seva oportuna comprensió i posada en pràctica a tota l’entitat.

Disposició final

Aquest Codi Ètic és aplicable immediatament una vegada aprovat en Assemblea General. I es publicarà l’endemà a la pàgina web.

Disposició Derogatòria.

Queda derogat, si s’escau, qualsevol altre Codi Ètic d’aquesta entitat que reguli el mateix objecte i que sigui anterior o s’hi oposi.