ATENCIÓ AL CLIENT 973 14 23 95
ENVIAMENT VARIABLE SEGONS PES

Canal de denúnices

En l’actualitat, comptar amb un canal de denúncies efectiu s’ha convertit en una pràctica essencial per a empreses i entitats, ja que no només compleix amb les normatives vigents i d’obligat compliment per a certs tipus de subjectes, sinó que també reforça la confiança interna, preveu i detecta conductes inadequades, protegeix la reputació i els interessos de l’empresa i contribueix a fomentar una cultura de transparència i ètica empresarial.

Aquesta Cooperativa, de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, té implantat un Canal de Denúncies, que ofereix als seus empleats, proveïdors, així com a qualsevol subjecte que guardi relació, un mitjà segur i confidencial per a informar possibles conductes com:

  • Qualsevol acció o omissió que pugui constituir infraccions del Dret de la Unió Europea.
  • Accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu.

En tot cas, s’entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin detriment econòmic per la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

Els valors que regeixen el nostre Canal de Denúncies són:

  • Confidencialitat
  • Seguretat de la informació
  • Sistema de gestió adequat
  • Protecció a l’informador
  • Transparència en el procés
  • Potenciació de l’anonimat
  • Comunicació entre les parts del procés